• Kontaktujte nás
  +421 911 252 911
 • MOJE REZERVACIE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  

Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.penzionzefir.sk ďalej len „prevádzkovateľ“.

1.1 Prevádzkovateľ  je spoločnosť ADEMFI s.r.o., GROSSLINGOVA 4, 81109 BRATISLAVA ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BRATISLAVA I,  Oddiel :Sro,  Vložka číslo :141645/B,  IČO: 51029 DIČ:2120567790 IČ DPH:SK2120567790,  tel.+421911252911, e-mail:penzionzefir@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2 Adresa:    JESENSKEHO 15 BOJNICE 972 01

1.3 Záujemcom  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy ponúkaných služieb.

1.4 Používaním web stránok  prevádzkovateľa a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena

3.1 Prevádzkovateľ  nie je  platcom DPH.

3.2 Všetky ceny za  služby ( službou sa rozumie rezervácia ubytovania formou voucherov alebo rezerváciou na konkrétny termín), tovarom (sa myslí objednávka ponuky jedál denného a stáleho menu) a všetky poplatky sú uvádzané s platnou sadzbou DPH.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a iné služby.

3. Objednávka tovaru a služieb

3.1 Tovar a služby môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na www.pezionzefir.sk

b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru alebo služby na  penzionzefir@gmail.com 

c) objednávkou cez tel. číslo

ubytovanie :     +421 911 252 911

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľovi potvrdzuje, že prevádzkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, služby  v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky tovaru  je zo strany kupujúceho možné do 20 min  od objednania tovaru.  Kupujúci môže objednávku zrušiť pre objednávku hotových jedál len telefonicky inak telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí prevádzkovateľ kupujúcemu storno objednávky

Zrušenie objednávky služby  je zo strany kupujúceho možné do 20 min  od objednania služby.  Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí prevádzkovateľ kupujúcemu storno objednávky v opačnom prípade má prevádzkovateľ nárok na 100% storno poplatok vykonanej  rezervacie.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku tovaru  v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3.7 Kupujúci odoslaním objednávky prevádzkovateľa potvrdzuje , že prevádzkovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe vytvorenej objednávky.

4.2 Platba je možná v mene EUR

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela prevádzkovateľ kupujúcemu len elektronicky na email.

4.4 Prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 • a) vlastnou kuriérskou službou,
 • c) osobný odber – po dohode

4.5 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je zmysle platného cenníka :

 • osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery je bez poplatku

5. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti ADEMFI s.r.o.. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia

6.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

6.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

6.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020

 
Diese Seite benutzt Cookies, damit wir Dienstleistungen erbringen. Durch die Nutzung unserer Dienstleistungen erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr Informationen finden Sie hier.